Batch Controller


Batch Control System | ระบบตวงน้ำ


Filling, Mixing & Batching งานที่กำลังการผลิตขึ้นกับความเร็วของการบรรจุ การเร่งความเร็วในกระบวนการบรรจุ ไม่ว่าจะเป็นงานบรรจุใส่ ขวด ถุง กล่อง หรือ ถัง ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุในสเกลเล็กหรือใหญ่ 200 ถังต่อวัน หรือ 20,000 แพ็คต่อชั่วโมง เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิต บนต้นทุนที่ลดลง

 • เลือก: ปริมาตรได้ 7 ค่า หรือ กรอกปริมาตรที่ต้องการ
 • ชดเชย: ปริมาตรที่ ขาด-เกิน จาก opening/closing time ของวาล์ว
 • แสดง: ปริมตรระหว่างเติม และปริมาตรสะสม
 • End Dose: แจ้งผู้ใช้งาน เมื่อตวงเสร็จ
 • Alarm: แจ้งเตือน หากเกิด Error ระหว่างตวง หรือหลังตวงเสร็จ

Type 8025 Insertion batch controller with paddle wheel and remote batch controller


 • Up to PN10, size of measuring tube: DN06 to DN400
 • Dosing
 • Automatic calibration using Teach-In
 • Inputs and outputs can be checked without the need of actual flow
 • Total and daily totalized for batch quantity and number of batches, volume or mass totalizers displayed

Type 8035/SE35 Inline batch controller with paddle wheel


 • Up to PN16, size of measuring tube: DN06 to DN65
 • Dosing
 • Automatic calibration using Teach-In
 • Inputs and outputs can be checked without the need of actual flow
 • Total and daily totalized for batch quantity and number of batches, volume or mass totalizers displayed

Other


Batch Control System | ระบบตวงน้ำ

Batch Control System | ระบบตวงน้ำ


อ่านต่อ

Type 8025 Insertion batch controller with paddle wheel and remote batch controller

Type 8025 Insertion batch controller with paddle wheel and remote batch controller


อ่านต่อ

Type 8035/SE35 Inline batch controller with paddle wheel

Type 8035/SE35 Inline batch controller with paddle wheel


อ่านต่อ