Process & Control Valves


Solenoid Valves

น้ำเย็น น้ำร้อน ไอน้ำ ลม แก๊ส เคมี

MicroFluidics

วาล์วจิ๋ว ปั๊มตวง ทนเคมีขั้นสูง

Process & Control Valves

เปิด/ปิดของไหลในกระบวนการผลิต

Pneumatics

วาล์วแมนิโฟล การสื่อสารบนระบบฟิลด์บัส

Pressure Control Valve

วาล์วปรับความดัน น้ำ ลม แก๊ส

Piping Equipment

ดักน้ำออกจากระบบลม เช็คลม