Steam Trap


Steam Trap


สตีมแทรป (Steam Trap) มีหน้าที่ระบายน้ำคอนเดนเสท, อากาศ หรือก๊าซที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่ในระบบไอน้ำให้ถ่ายเทออกไปโดยที่ไม่มีการสูญเสียไอน้ำออกไปจากระบบ

  • เปิดเพื่อระบายน้ำคอนเอนเสท (Condensate), อากาศและก๊าซที่ไม่ควบแน่นให้ออกจากระบบไอน้ำ
  • ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำรั่วไหลออกจากระบบ
  • บอดี้เหล็กหล่อ, ทองเหลือง, สเตนเลส

Other


Steam Trap