Measurement Devices


Flow

วัดอัตราการไหล

Level

วัดระดับ ความสูง

Pressure

วัดความดัน

Temperature

วัดอุณหภูมิ

Analytical

วิเคราะห์ วัดค่า

Control & Interfaces


Process Controller

มัลติฟังก์ชั่น PID คอนโทรล

RATIO control

ควบคุมอัตราส่วนงานผสม

Batch Control

งานตวง ผสม ตามปริมาตร

Pneumatics

วาล์วแมนิโฟล การสื่อสารบนระบบฟิลด์บัส

Valves


Solenoid Valves

น้ำเย็น น้ำร้อน ไอน้ำ ลม แก๊ส เคมี

Process Valves

เปิด/ปิดของไหลในกระบวนการผลิต

MicroFluidics

วาล์วจิ๋ว ปั๊มตวง ทนเคมีขั้นสูง