Sensors & Controllers


Flow

วัดอัตราการไหล

Batch Control

งานตวง ผสม ตามปริมาตร

Level

วัดระดับ ความสูง

Pressure

วัดความดัน

Temperature

วัดอุณหภูมิ

Liquid Analysis

วิเคราะห์ วัดค่า

Process Controller

มัลติฟังก์ชั่น PID คอนโทรล

Process & Control Valves


Solenoid Valves

น้ำเย็น น้ำร้อน ไอน้ำ ลม แก๊ส เคมี

MicroFluidics

วาล์วจิ๋ว ปั๊มตวง ทนเคมีขั้นสูง

Process & Control Valves

เปิด/ปิดของไหลในกระบวนการผลิต

Pneumatics

วาล์วแมนิโฟล การสื่อสารบนระบบฟิลด์บัส