Measurement Devices


Flow

วัดอัตราการไหล

Batch Control

งานตวง ผสม ตามปริมาตร

Level

วัดระดับ ความสูง

Pressure

วัดความดัน

Temperature

วัดอุณหภูมิ

Analytical

วิเคราะห์ วัดค่า

Process Controller

มัลติฟังก์ชั่น PID คอนโทรล

Valves


Solenoid Valves

น้ำเย็น น้ำร้อน ไอน้ำ ลม แก๊ส เคมี

MicroFluidics

วาล์วจิ๋ว ปั๊มตวง ทนเคมีขั้นสูง

Process & Control Valves

เปิด/ปิดของไหลในกระบวนการผลิต

Pneumatics

วาล์วแมนิโฟล การสื่อสารบนระบบฟิลด์บัส